Statut

 

Statut Fundacji „Kulturolubni”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Kulturolubni”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Adamus-Krawczyk, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Rakowskiego w kancelarii notarialnej w Polkowicach przy ul. Głogowskiej 16, w dniu 19 grudnia 2019 r.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 5. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy i osób zatrudnionych. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji są Polkowice.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 2. Fundacja może używać odznak, pieczęci oraz własnej identyfikacji wizualnej, zgodnie z właściwymi przepisami.  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć i działań w zakresie kultury oraz rekreacji,
 2. integracja społeczności lokalnych, aktywizacja mieszkańców w obszarze kultury,
 3. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych,
 4. budowanie tożsamości kulturowej,
 5. zachowanie i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej,
 6. pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury oraz propagowanie aktywności artystycznej wśród osób niezajmujących się wcześniej sztuką,
 7. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego, działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 
 8. promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
 9. proponowanie i realizowanie działań w zakresie promocji regionu, opartych na działaniach kulturalnych i społecznych,
 10. zwiększenie i uświadomienie roli kultury jako czynnika rozwoju społecznego wobec podmiotów decyzyjnych,
 11. zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu społecznym, promowanie form współpracy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (w tym seniorów, osób niepełnosprawnych, osób o niskim statusie materialnym), 
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich,
 13. prowadzenie działalności społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniom oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym idei równości wszystkich członków społeczeństwa,
 14. promocja i organizacja wolontariatu,
 15. działalność charytatywna,
 16. rozwój i profesjonalizacja sektora kultury w Polsce,
 17. inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów,
 18. prowadzenie prac badawczych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie działań kulturalnych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, spotkań, sympozjów, imprez tematycznych, plenerów artystycznych, festiwali,
 2. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji,
 3. organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji,
 4. organizowanie imprez integracyjnych, rozrywkowych i promocyjnych,
 5. organizację wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 6. tworzenie, wspieranie oraz promocję lokalnych grup twórczych oraz grup zainteresowań,
 7. współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami oraz organizacjami kulturalnymi i społecznymi w regionie, kraju i na świecie,
 8. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi,
 9. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
 10. prowadzenie akcji oraz kampanii społecznych,
 11. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 12. fundowanie stypendiów i grantów dla twórców kultury,
 13. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji, w tym poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się realizacją celów zbieżnych z celami Fundacji,
 14. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie (nieruchomości, ruchomości, fundusze) nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji i dotacji,
 3. zbiórek, kwest, imprez publicznych i aukcji,
 4. przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 6. odsetek i lokat bankowych.
 7. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 10

 1. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Fundacji.
 4.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5.   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z minimum 3 członków i jest wybierana na czas nieoznaczony.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorka. W razie śmierci Fundatorki członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 4. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady. 
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • odwołania przez Fundatorkę, zgodnie z punktem 3. niniejszego paragrafu,
 • odwołania, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu,
 • śmierci członka.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 3. odwoływanie członków Zarządu w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub na za pomocą poczty elektronicznej. 
 3. Członkowie Rady muszą zostać poinformowani  o spotkaniu co najmniej 3 dni przed planowaną datą.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd składa się z minimum 3 osób, w tym prezesa, powoływanych na czas nieoznaczony.
 2. Fundatorka Fundacji “Kulturolubni” wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako prezes Zarządu. W przypadku konieczności powołania kolejnego prezesa, wyboru dokonuje Rada Fundacji. 
 3. Członków Zarządu powołuje prezes Fundacji. 
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu,
 • odwołania przez Prezesa Zarządu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 • odwołania przez Radę Fundacji, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

5. Prezes Zarządu może odwołać Członka Zarządu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji Rady Fundacji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 • wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, przesyłając członkom Zarządu informację  o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 18

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji,  przy czym warunki umowy i wysokość wynagrodzenia ustala uchwałą Rada Fundacji.
 2. Fundacja może zawrzeć z członkami Zarządu umowę zlecenia lub umowę o pracę przy działaniach merytorycznych Fundacji. W takim wypadku umowę z jednym z członków Zarządu zawiera minimum dwóch  pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Fundacji lub dwóch członków zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes i dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania oraz po otrzymaniu pisemnej opinii Zarządu. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§  21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje wspólnie Rada wraz z Zarządem, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje wspólnie Rada i Zarząd we wspólnym głosowaniu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków  obu organów uprawnionych do głosowania.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.